fbpx

Potrzebujesz tylko jeden moduł?

Nie chcesz omawiać wszystkich zagadnień tego kursu, bo większość jest zrozumiała?

Są jednak moduły, które bardzo chętnie byś zakupił? Bez względu na to, czy ile potrzebujesz, możesz kupować je pojedynczo.

Dajemy teraz taką możliwość, aby oszczędzać Twój czas i pieniądze.

1. Podstawy obliczeń chemicznych

Obszary wiedzy chemicznej:

 • masa atomowa i cząsteczkowa, jednostka masy atomowej
 • masa atomu i cząsteczki (bezwzględna)
 • pojęcie mola
 • liczba Avogadra
 • objętość molowa substancji
 • interpretacja atomistyczno-cząsteczkowa i molowa równań reakcji chemicznych

22 zadania rozwiązywane na zajęciach i 12 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 25 minut

2. Obliczenia oparte na równaniach reakcji chemicznych

Obszary wiedzy chemicznej:

 • równanie reakcji chemicznej
 • prawo zachowania masy
 • prawo Avogadra
 • równanie Clapeyrona
 • wydajność reakcji chemicznej

12 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 11 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 5 minut

3. Wzory empiryczne i rzeczywiste

Obszary wiedzy chemicznej:

 • wzór rzeczywisty (sumaryczny) związku chemicznego
 • wzór empiryczny (elementarny) związku chemicznego
 • prawo Gay-Lussaca

15 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 14 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 6 minut

4. Skład mieszaniny poreakcyjnej

Obszary wiedzy chemicznej:

 • skład mieszaniny po zmieszaniu substratów w stosunku stechiometrycznym
 • skład mieszaniny po zmieszaniu substratów w stosunku niestechiometrycznym
 • zależności stechiometryczne na bazie równań reakcji

13 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 25 minut

5. Budowa atomu

Obszary wiedzy chemicznej:

 • budowa atomu w ujęciu klasycznym
 • cząstki elementarne (protony, neutrony, elektrony, nukleony)
 • wielkości charakteryzujące atom (liczba atomowa, liczba masowa, promień atomowy)
 • nuklidy
 • izotopy
 • obliczenia dotyczące średniej masy atomowej
 • energia jonizacji
 • budowa atomu w ujęciu kwantowym

14 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 17 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 46 minut

6. Konfiguracje elektronowe pierwiastków

Obszary wiedzy chemicznej:

 • bloki konfiguracyjne s, p, d
 • stan podstawowy i stan wzbudzony
 • konfiguracja elektronowa – rodzaje
 • reguła Hunda i zakaz Pauliego
 • liczby kwantowe

13 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 9 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 32 minuty

7. Wiązania kowalencyjne w cząsteczce pierwiastka i związku chemicznego

Obszary wiedzy chemicznej:

 • elektroujemność
 • wiązania kowalencyjne (atomowe) i kowalencyjne spolaryzowane
 • wiązania koordynacyjne
 • wzory elektronowe kropkowe i kreskowe
 • długość wiązania i energia wiązania
 • wiązania σ i π

9 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 13 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 3 minuty

8. Rodzaj wiązania a właściwości fizykochemiczne substancji

Obszary wiedzy chemicznej:

 • mechanizm powstawania wiązania jonowego
 • właściwości substancji jonowych
 • właściwości związków kowalencyjnych
 • wiązania metaliczne
 • wiązania wodorowe

17 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 14 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 47 minut

9. Hybrydyzacja jako sposób określania geometrycznej struktury cząsteczki

Obszary wiedzy chemicznej:

 • pojęcie hybrydyzacji
 • orbitale zhybrydyzowane
 • hybrydyzacja typu sp, sp2, sp3
 • kształt cząsteczek
 • moment dipolowy

6 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 28 minut

11. Stężenie procentowe i molowe roztworów

Obszary wiedzy chemicznej:

 • obliczenia dotyczące stężenia procentowego roztworu
 • obliczenia dotyczące stężenia molowego roztworu
 • przeliczanie stężeń
 • rozpuszczanie hydratów, stężenie procentowe roztworów hydratów
 • rozpuszczalność a stężenie procentowe roztworu

13 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 54 minuty

12. Rozcieńczanie i zatężanie roztworów

Obszary wiedzy chemicznej:

 • sposoby rozcieńczania roztworów
 • sposoby zatężania roztworów
 • mieszanie roztworów
 • obliczanie stężenia roztworów, w których zaszła reakcja chemiczna

13 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 11 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 54 minuty

13. Rozpuszczalność substancji – zadania obliczeniowe

Obszary wiedzy chemicznej:

 • pojęcie rozpuszczalności
 • stężenie roztworu nasyconego
 • czynniki wpływające na rozpuszczalność substancji
 • roztwór nasycony i nienasycony

14 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 54 minuty

14. Właściwości roztworów właściwych, koloidów i zawiesin

Obszary wiedzy chemicznej:

 • rozpuszczanie a rozpuszczalność
 • obliczenia dotyczące rozpuszczalności
 • roztwór nasycony i nienasycony
 • roztwór właściwy (rzeczywisty), roztwór koloidalny, zawiesina
 • metody rozdzielania mieszaniny

9 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 11 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 36 minut

19. Stała i stopień dysocjacji

Obszary wiedzy chemicznej:

 • stopień dysocjacji
 • stała dysocjacji (prawo rozcieńczeń Ostwalda)
 • elektrolity mocne i słabe
 • zależność stałej K od temperatury

16 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 31 minut

20. Skala pH roztworów kwasów i zasad

Obszary wiedzy chemicznej:

 • stopień dysocjacji
 • stała dysocjacji (prawo rozcieńczeń Ostwalda)
 • elektrolity mocne i słabe
 • zależność stałej K od temperatury

15 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 53 minuty

21. Określanie pH roztworów na podstawie obliczeń

Obszary wiedzy chemicznej:

 • stała i stopień dysocjacji
 • określanie odczynu roztworu na podstawie obliczeń
 • zależności wynikające ze znajomości pH roztworu

13 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 8 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 18 minut

22. Hydroliza soli

Obszary wiedzy chemicznej:

 • hydroliza jako proces
 • zapis rekcji hydrolizy
 • hydroliza anionowa, kationowa, kationowo – anionowa
 • odczyn roztworów
 • roztwory buforowe

14 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 11 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 53 minuty

23. Reakcje w roztworach wodnych – zadania obliczeniowe

Obszary wiedzy chemicznej:

 • reakcje zobojętniania – miareczkowanie
 • iloczyn rozpuszczalności soli
 • obliczanie pH roztworów soli

11 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 11 zadań domowych.

Czas trwania zajęć: 53 minuty

18. Teorie kwasowo – zasadowe

Obszary wiedzy chemicznej:

 • mocne i słabe elektrolity
 • teoria kwasów i zasad Arrheniusa
 • teoria kwasowo-zasadowa Brӧnsteda-Lowry’ego
 • sprzężone pary
 • amfolity

15 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 45 minut

15. Systematyka związków nieorganicznych – tlenki i wodorki

Obszary wiedzy chemicznej:

 • podział związków nieorganicznych
 • metody otrzymywania tlenków i wodorków
 • charakter chemiczny tlenków i wodorków
 • właściwości tlenków i wodorków
 • projektowanie doświadczeń

20 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 16 minut

16. Systematyka związków nieorganicznych – kwasy i wodorotlenki

Obszary wiedzy chemicznej:

 • budowa i nazewnictwo kwasów i wodorotlenków
 • metody otrzymywania kwasów i wodorotlenków
 • wodorotlenki amfoteryczne
 • wskaźniki
 • projektowanie doświadczeń

20 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 16 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 8 minut

17. Systematyka związków nieorganicznych – sole

Obszary wiedzy chemicznej:

 • nazewnictwo soli
 • metody otrzymywania soli
 • metody otrzymywania wodorosoli i hydroksosoli
 • właściwości chemiczne soli
 • właściwości chemiczne wodorosoli i hydroksosoli

15 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 11 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 6 minut

29. Właściwości metali bloku s i p

Obszary wiedzy chemicznej:

 • właściwości fizyczne metali
 • właściwości chemiczne metali bloku s i p
 • amfoteryczność
 • pasywacja
 • projektowanie doświadczeń chemicznych
 • wiązanie metaliczne

15 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 13 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 46 minut

30. Właściwości metali bloku d – chrom, mangan, miedź i żelazo

Obszary wiedzy chemicznej:

 • właściwości chemiczne chromu i jego związków
 • właściwości chemiczne manganu i jego związków
 • właściwości chemiczne miedzi i jej związków
 • właściwości chemiczne żelaza i jego związków

20 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 18 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 25 minut

31. Właściwości chemiczne niemetali na tle układu okresowego

Obszary wiedzy chemicznej:

 • właściwości wybranych niemetali
 • charakter chemiczny związków tworzonych przez niemetale
 • konfiguracje elektronowe i stopnie utlenienia

25 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 12 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 9 minut

27. Reakcje utleniania i redukcji

Obszary wiedzy chemicznej:

 • stopnie utlenienia
 • reguły wyznaczania stopni utlenienia
 • pojęcia: utleniacz, reduktor, reakcja utleniania, reakcja redukcji
 • reakcja utleniania i redukcji
 • bilans elektronowo-jonowy

12 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 13 minut

28. Obliczenia z wykorzystaniem równań reakcji utleniania i redukcji

Obszary wiedzy chemicznej:

 • umiejętność dobierania współczynników reakcji w reakcjach utleniania i redukcji
 • przewidywanie produktów reakcji
 • zastosowanie praw chemicznych
 • rozwiązywanie zadań rachunkowych

11 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 25 minut

24. Szybkość reakcji chemicznych

Obszary wiedzy chemicznej:

 • czynniki wpływające na szybkość reakcji
 • równanie kinetyczne reakcji
 • rząd reakcji
 • etap reakcji określający szybkość reakcji

12 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 45 minut

25. Równowaga chemiczna

Obszary wiedzy chemicznej:

 • reakcje odwracalne i nieodwracalne
 • prawo działania mas
 • stała równowagi
 • reguła przekory

17 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 13 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 2 godziny

26. Efekty energetyczne reakcji

Obszary wiedzy chemicznej:

 • reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne
 • energia aktywacji
 • obliczanie efektów cieplnych reakcji
 • entalpia reakcji

15 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 9 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 35 minut

33. Węglowodory – związki węgla z wodorem

Obszary wiedzy chemicznej:

 • wzór ogólny alkanów, alkenów, alkinów
 • wzór sumaryczny
 • wzór półstrukturalny
 • rzędowość atomów węgla
 • stopnie utlenienia węgla

12 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 48 minut

34. Nazewnictwo węglowodorów. Izomeria.

Obszary wiedzy chemicznej:

 • zasady nazywania alkanów, alkenów, alkinów
 • pojęcie izomerii
 • rodzaje izomerii
 • izomeria cis – trans

10 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 2 minuty

35. Właściwości alkanów i cykloalkanów

Obszary wiedzy chemicznej:

 • metody otrzymywania alkanów i cykloalkanów
 • reakcje substytucji
 • mechanizm reakcji substytucji
 • metoda Würtza
 • rzędowość atomów węgla

15 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 14 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 58 minut

36. Właściwości alkenów i alkinów

Obszary wiedzy chemicznej:

 • nazewnictwo soli
 • metody otrzymywania soli
 • metody otrzymywania wodorosoli i hydroksosoli
 • właściwości chemiczne soli
 • właściwości chemiczne wodorosoli i hydroksosoli

13 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 13 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 6 minut

37. Benzen – węglowodór aromatyczny

Obszary wiedzy chemicznej:

 • budowa benzenu
 • charakterystyczne reakcje
 • reakcje substytucji elektrofilowej
 • podstawniki I i II rodzaju
 • związki aromatyczne

10 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 13 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 43 minuty

38. Alkohole – budowa i właściwości

Obszary wiedzy chemicznej:

 • wzór ogólny alkoholi
 • podział alkoholi
 • rzędowość alkoholi
 • metody otrzymywania alkoholi
 • właściwości chemiczne alkoholi

14 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 14 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina

39. Fenole – otrzymywanie i właściwości

Obszary wiedzy chemicznej:

 • otrzymywanie fenolu
 • właściwości chemiczne fenolu
 • reakcje charakterystyczne
 • wykrywanie fenoli

12 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 12 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 45 minut

40. Właściwości aldehydów i ketonów

Obszary wiedzy chemicznej:

 • budowa aldehydów i ketonów
 • nazewnictwo aldehydów i ketonów
 • właściwości chemiczne
 • reakcje charakterystyczne

17 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 6 minut

41. Kwasy karboksylowe – budowa i właściwości. Hydroksykwasy.

Obszary wiedzy chemicznej:

 • nazewnictwo kwasów karboksylowych i hydroksykwasów
 • metody otrzymywania
 • właściwości chemiczne
 • izomeria optyczna hydroksykwasów

20 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 17 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 18 minut

42. Reakcje estryfikacji. Budowa tłuszczów.

Obszary wiedzy chemicznej:

 • budowa estrów i tłuszczów
 • nazewnictwo estrów i tłuszczów
 • mechanizm reakcji estryfikacji
 • właściwości chemiczne estrów
 • właściwości chemiczne tłuszczów

17 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 12 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 9 minut

43. Aminy alifatyczne i aromatyczne

Obszary wiedzy chemicznej:

 • podział amin
 • metody otrzymywania
 • rzędowość amin
 • charakter chemiczny

16 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 53 minuty

44. Amidy – otrzymywanie i właściwości

Obszary wiedzy chemicznej:

 • podział amidów
 • nazewnictwo
 • właściwości chemiczne
 • otrzymywanie amidów I-, II- i III-rzędowych

11 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 9 minut

45. Aminokwasy – budowa i właściwości

Obszary wiedzy chemicznej:

 • budowa aminokwasów
 • podział aminokwasów
 • właściwości amfoteryczne aminokwasów
 • reakcje, jakim ulegają aminokwasy
 • jon obojnaczy, formy jonów w zależności od środowiska
 • izomeria aminokwasów

16 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 1 minuta

46. Białka – budowa i właściwości

Obszary wiedzy chemicznej:

 • struktura białek
 • podział białek
 • właściwości chemiczne: denaturacja, wysalanie
 • reakcje charakterystyczne

11 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 10 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 28 minut

47. Cukry proste – podział, budowa i właściwości

Obszary wiedzy chemicznej:

 • podział cukrów prostych
 • wzory sumaryczne, łańcuchowe, taflowe
 • budowa i nazewnictwo
 • właściwości chemiczne
 • izomeria cukrów

14 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 12 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 52 minuty

48. Cukry złożone – podział, budowa i właściwości

Obszary wiedzy chemicznej:

 • podział cukrów złożonych
 • wzory sumaryczne i pierścieniowe sacharozy, maltozy, skrobi i celulozy
 • budowa cukrów, wiązanie glikozydowe
 • nazewnictwo cukrów pierścieniowych
 • właściwości chemiczne

16 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 16 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 53 minuty

10. Zadania dotyczące budowy atomu i cząsteczki na tle układu okresowego

Obszary wiedzy chemicznej:

 • informacje, które można odczytać z układu okresowego pierwiastków
 • zmiany właściwości pierwiastków na tle UOP
 • budowa atomu
 • konfiguracje elektronowe
 • typy hybrydyzacji
 • rodzaj wiązania a właściwości substancji

15 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 15 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 43 minuty

32. Zadania powtórzeniowe z chemii nieorganicznej

Obszary wiedzy chemicznej:

 • wiedza i umiejętności zawarte w podstawie programowej przedmiotu chemia – zakres rozszerzony

18 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 15 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 29 minut

49. Identyfikacja substancji organicznych

Obszary wiedzy chemicznej:

 • właściwości fizyczne i chemiczne substancji organicznych
 • projektowanie doświadczeń
 • reakcje charakterystyczne

19 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 12 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 9 minut

50. Zadania powtórzeniowe z chemii organicznej

Obszary wiedzy chemicznej:

 • wiedza i umiejętności zawarte w podstawie programowej przedmiotu chemia – zakres rozszerzony

20 zadań rozwiązywanych na zajęciach i 15 zadań domowych z odpowiedziami.

Czas trwania zajęć: 1 godzina 9 minut

Jesteśmy pewni jakości naszych kursów, dlatego dajemy ci 10 dni pełnej Gwarancji Satysfakcji.

Jeśli w tym czasie nasz kurs nie spełni Twoich oczekiwań, pieniądze wrócą do Ciebie, bez pytań. Wystarczy, że napiszesz krótkiego maila na adres: biuro@akademiamaturalna.com, a my zajmiemy się resztą, bez zbędnych procedur.

Chcemy dać Ci najlepsze przygotowanie do matury ze świetnym nauczycielem, a nasi są po prostu najlepsi.

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jakich wyników na maturze mogę spodziewać się po rzetelnej pracy z Akademią?

Kursy zostały opracowane tak, aby na egzaminach nic nie miało prawa Cię zaskoczyć. Osiągniesz satysfakcjonujący wynik na maturze, jeśli będziesz pracować zgodnie z poleceniami i wskazówkami autorki oraz samodzielnie rozwiążesz zadania domowe. My dajemy Ci wędkę – od Ciebie zależy jaki zrobisz z niej użytek.

Czy dostanę lekcje mailem?

Absolutnie nie. Maile często gubią się w stercie reklam lub lądują w SPAMie. Nie chcemy dodatkowo obciążać Twojej skrzynki, a w trosce o to, abyś żadnej lekcji nie stracił(a), przygotowaliśmy dla Ciebie platformę kursową online.

Co jeśli przegapię jakąś lekcję?

Największą zaletą platformy kursowej jest fakt, że nic nie przegapisz. Chcesz spotkać się ze znajomymi? Coś Ci wypadło lub źle się czujesz? Żaden problem! Wszystkie materiały czekają na Ciebie na platformie, a Ty przerabiasz je wtedy kiedy masz czas!

Kurs przez internet, czyli korepetycje typu Skype?

Nie, nasza platforma oferuje Ci o wiele więcej! Korepetycje przez video chat przerabiasz raz i tracisz. Zostaje Ci tylko to, co zanotowałeś lub zapamiętałeś. Musisz też umawiać się na konkretny dzień i godzinę, nie zawsze wtedy, gdy Ci pasuje.

Na platformie kursowej czekają na Ciebie nagrane lekcje, które możesz odtwarzać bez limitu. I mówimy tu o prawdziwym NO LIMIT – oglądaj dowolną liczbę razy, na jakim chcesz urządzeniu z internetem, w dowolnym miejscu na świecie. A to wszystko aż do matury 2021 (do końca maja 2021).

Co to jest ta platforma? Czy potrzebuje do tego specjalnych programów?

W zupełności wystarczy Ci komputer lub smartfon z dostępem do internetu. Platforma to po prostu dedykowana Tobie strona internetowa, na której umieściliśmy wszystkie lekcje i materiały z kursu. Nic Ci się nie zawieruszy, bo wszystko masz w jednym miejscu. Do przerobionych lekcji możesz wracać dowolną ilość razy i o dowolnej porze. Dzięki temu masz pewność, że nic ci nie umknie, a tempo nauki dopasujesz do siebie.

Czy od razu dostaję dostęp do wszystkich materiałów z kursu?

Tak, od razu po dokonaniu płatności otrzymasz maila z danymi do logowania na platformie. Na niej znajdują się wszystkie materiału z kursu. Pamiętaj tylko by podać dobry mail przy rejestracji.

Na jak długo dostaję dostęp do platformy kursowej?

Każdy uczeń Akademii dostaje dostęp aż do matury 2021 (do końca maja 2021 roku).

Czy cena może się zmienić?

Tak. Cena jest kształtowana przez zainteresowanie oraz informacje zwrotne uzyskane od osób, które ukończą cały kurs.

Jak mogę dokonać płatności?

Zapłać wygodnie przez system płatności PayU, który zapewnia bezpieczeństwo transakcji. Masz do wyboru płatność BLIK-iem, szybkim przelewem lub kartą.

A ta gwarancja zdanej matury?

Jesteśmy pewni wiedzy i metod nauczania zawartych w naszym kursie, dlatego dajemy Ci gwarancję zdanej matury, pod warunkiem, że piszesz maturę po raz pierwszy i oczywiście przerobisz kurs.